За факултетот

Преку изучување на студиската програма Класично сликарство студентите  ќе ги совладаат елементите и принципите на класичниот ликовен јазик, кои не само што се основа на класичните туку и на современите ликовни форми на изразување. Студентите  се стекнуваат со знаења за сите техники и претстави на класичното сликарство, а притоа  ја развиваат својата креативност, како и индивидуалноста во ликовниот јазик.

Декан

Вонр. Проф. д-р Катерина Деспот
E-mail: katerina.despot@ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 590

 

 

 

Продекан
Доц. д-р Јана Јакимовска
E-mail: jana.jakimovska@ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 955